Extra begeleiding bij (leer)problemen

We willen natuurlijk dat het met al onze leerlingen goed gaat. Als er problemen zijn, krijgen onze leerlingen extra begeleiding. Voor leerlingen met een erkende diagnose, zoals adhd, add, een vorm van autisme of een fysieke handicap zijn er eveneens mogelijkheden voor extra begeleiding.

Zit een leerling niet lekker in zijn/haar vel of voelt hij/zij zich niet prettig in de groep, dan zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een faalangstreductietraining, een sociale vaardigheden training of een gesprek met een vertrouwenspersoon. Is dit niet voldoende, dan schakelt het Ashram College jeugdhulp in waarmee een goede samenwerking bestaat. Als er extra ondersteuning nodig is, dan schakelt de mentor de coördinator leerlingbegeleiding van de afdeling in om (binnen of buiten de school) passende ondersteuning te zoeken. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg. De mentor blijft het vaste aanspreekpunt voor leerling en ouders.

Anti-pestbeleid

Bij pestgedrag wordt zo snel mogelijk ingegrepen door de mentor. Ouders worden hierin betrokken, zowel die van de pester als van het slachtoffer.

Dyslexie of dyscalculie

Als het met het leren minder goed gaat dan verwacht of wanneer er een officiële diagnose is gesteld zoals dyslexie of dyscalculie, dan beschikt de school over verschillende middelen waarmee we leerlingen kunnen helpen. Het kiezen van de beste aanpak gaat altijd in overleg met de leerling, diens ouders en school. De ambulant begeleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Voor korte trajecten hebben we een remedial teacher in huis. Ook de begeleidingsklas kan een oplossing bieden. Voor een kleine vergoeding wordt bijles gegeven door bovenbouwleerlingen.

Leerlingen die op grond van hun dyslexie-/dyscalculieverklaring of op grond van een medische verklaring recht hebben op aanpassingen, ontvangen een zorgkaart via hun mentor of de coördinator leerlingbegeleider. Hierop wordt omschreven welke specifieke aanpassingen gelden voor de betreffende leerling. Het is de bedoeling dat leerlingen hun zorgkaart steeds bij zich hebben, om die in geval van twijfel aan hun vakdocent kunnen laten zien.

Laptop in de les

Leerlingen die op een laptop werken (om motorische redenen of vanwege spraaksoftware-ondersteuning), kunnen deze voor een toets bij de receptie afhalen op vertoon van hun zorgkaart. Tijdens toetsweken zitten leerlingen die met een laptop werken in een apart lokaal. In het algemeen gelden dezelfde aanpassingen, die bij het schoolexamen (wettelijk) worden toegestaan: tijdverlenging en gebruikmaken van spraaksoftware of een calculator. Met vragen kunt u terecht bij de coördinator leerlingbegeleiding van het vwo, havo of vmbo.

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek
Het Ashram College is onderdeel van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek. Extra ondersteuning binnen of buiten de school gaat altijd in overleg met het onderwijsloket van dit samenwerkingsverband. Natuurlijk worden ouders hier nauw bij betrokken. Het onderwijsloket heeft een belangrijke adviesfunctie voor de school. Voor meer informatie: www.swv-vo-mhr.nl.

Schoolondersteuningsplan