Leerlingbegeleiding

Op het Ashram College in Alphen aan den Rijn krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. We vinden het belangrijk om goed in beeld te hebben hoe het met onze leerlingen gaat. Iedere klas heeft daarom een mentor die de leerlingen begeleidt. De mentor is de contactpersoon bij wie leerlingen altijd terecht kunnen.

Mentor

Elke klas heeft een mentor (soms zelfs 2 per klas). De mentor vervult een centrale rol bij de begeleiding van leerlingen. Hij of zij volgt de studieresultaten en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen nauwgezet. Tijdens de mentorles (1 a 2 uur per week) worden thema's besproken (bijvoorbeeld pesten) en is er ruimte voor individuele gesprekken over de studieresultaten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
De mentor onderhoudt contact met de ouders en is er ook voor het gezellige aspect. Een praatje over wat leerlingen bezighoudt en wat ze ergens van vinden komt ook geregeld voor.
Mentoren in de bovenbouw hebben ook een adviserende rol met betrekking tot de keuze voor studie en beroep.

Kleine teams

Mentoren en vakdocenten vormen samen kleine teams die aan dezelfde groep leerlingen les geven. Binnen de teams worden de inhoud, de lessen, de toetsen en de praktische opdrachten op elkaar afgestemd. In deze teams staat ook de leerlingbespreking op de agenda: als het met een leerling minder goed gaat, wordt besproken wat de beste gezamenlijke aanpak kan zijn om het voor die leerling weer beter te laten gaan op school.

Decanen

Ook tijdens de oriëntatie op een studie of beroep proberen we leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Onze decanen helpen de leerlingen, mentoren en docenten met:

  • het geven van informatie over opleidingsmogelijkheden en beroepen;
  • het organiseren van activiteiten tijdens de lessen met betrekking tot de oriëntatie op de vervolgstudie en het toekomstige beroep zoals Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB);
  • het organiseren van activiteiten gericht op kennismaking met werken of studeren. Bijvoorbeeld meeloopdagen, oriëntatiedagen, proefstuderen, beroepenmanifestaties en en opleidingenmarkt.
  • Leerlingen kunnen met de decanen van het Ashram College ook een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek.

Ondersteuningsklas

Als leerlingen moeite hebben met het plannen van hun huiswerk of een bepaald vak, kan er in overleg met de mentor worden besloten dat de leerling een periode extra ondersteuning krijgt. Speciaal voor deze extra ondersteuning heeft het Ashram College een ondersteuningsklas. Vier dagen in de week geven onze vakdocenten extra begeleiding en helpen de leerlingen op deze manier hun schoolprestaties te verbeteren.

Speciale zorgvraag

Samen met ambulante en interne begeleiders zet het Ashram College zich in voor leerlingen met een speciale zorgvraag. In overleg met de ouders en de leerling zelf wordt besproken op welke manier de leerling het best ondersteund kan worden om zijn of haar doel te bereiken.

Pesten

Pesten is een actueel thema in de maatschappij. Ook al komt het minimaal voor op onze school, we vinden het belangrijk om preventief aandacht te besteden aan dit onderwerp. Tijdens de mentorlessen wordt op een actieve manier (rollenspel, film, discussie en gesprekken) aandacht besteed aan pesten: slachtoffers, daders en gevolgen voor alle betrokkenen. Op het Ashram College hebben we een pestprotocol, waarin afspraken staan die we met elkaar - docenten, leerlingen/leerlingenraad en medezeggenschapsraad - gemaakt hebben om het pesten te voorkomen en/of aan te pakken. In het pestprotocol maken we duidelijk, dat pesten onacceptabel is en schadelijk voor een veilige leeromgeving en geven we aan hoe we dit met elkaar willen aanpakken.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring draaien een periode mee in de ondersteuningsklas, waarin aandacht wordt besteed aan verschillende hulpmiddelen en methodes om te leren omgaan met dyslexie. Niet iedereen die dyslectisch is heeft baat bij dezelfde ondersteuning, daarom wordt samen met de leerling gekeken welk hulpmiddel voor hem of haar het beste werkt. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het gebruik van die hulpmiddelen in de klas en tijdens toetsen.